ორგანიზაციის მართვის კომპიუტერული სისტემები

ორის ბუღალტერია 7-ის ფასები

ფასები მოცემულია დღგ-ს ჩათვლით, ანგარიშწორების ფორმა - უნაღდო. ფასები ძალაშია შეთავაზებიდან 3 დღის განმავლობაში.      

 
პროდუქტის დასახელება

კოდი

მომხმარებლის

რაოდენობა

ერთვალუტიანი მრავალვალუტიანი ორმაგი სააღრიცხვო ვალუტა
არარეზიდენტისთვის* რეზიდენტისთვის არარეზიდენტისთვის* რეზიდენტისთვის არარეზიდენტისთვის* რეზიდენტისთვის

საბუღალტრო პროგრამა

„ორის-ბუღალტერია“

A01S 360 USD 0 GEL - - - -
A05S 960 USD 0 GEL - - - -
A10S  10  1560 USD 0 GEL - - - -
A01M  - 600 USD  0 GEL - -
A05M  - 1440 USD  0 GEL - -
A10M  10  - 2340 USD  0 GEL - -
A01D 1 - - - - 900 USD  0 GEL 
A05D 5 - - - - 2160 USD  0 GEL 
A10D 10 - - - - 3510 USD  0 GEL 
A01ST  410 USD  0 GEL  -    
A05ST  1210 USD  0 GEL  -    
A10ST  10  2060 USD  0 GEL  -    
A01MT  650 USD  0 GEL    
A05MT  1690 USD  0 GEL    
A10MT  10  2840 USD 0 GEL    
A01DT 1         950 USD  0 GEL 
A05DT 5         2410 USD  0 GEL 
A10DT 10         4010 USD  0 GEL 

დამატებითი საინფორმაციო ცხრილები (წარმოების მოდული)

T(ATBR)  50 USD 0 GEL  50 USD 0 GEL 50 USD 0 GEL
მენეჯერული აღრიცხვა C 300 USD  0 GEL  300 USD  0 GEL  300 USD  0 GEL 
API პროგრამირება (სხვა აპლიკაციებთან კომუნიკაცია) -ერთი ელექტრონული გასაღებისთვის P არარეზიდენტისთვის 2840 USD    რეზიდენტისთვის    0 GEL 
განახლება  ****/U  პროგრამის ღირებულების  20% 
მრავალვალუტიანზე ან ორმაგ სააღრიცხვო ვალუტაზე გადასვლა ****S/M, ****S/D,  ****M/D 

 ფასთა შორის სხვაობა

 *არარეზიდენტში იგულისხმება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული პირი.

 

საბუღალტრო პროგრამის მიწოდებისას მყიდველს გადაეცემა ელექტრონული გასაღები (HASP), სახელმძღვანელო, საინსტოლაციო კომპაქტ დისკი და მომსახურება ერთი წლის განმავლობაში:
  • კონსულტაციები შპს "ორისი"-ს ოფისში წინასწარი ჩაწერის საფუძველზე
  • განახლებული ვერსიების გადაცემა
  • ინტერნეტის საშუალებით განახლებული ვერსიების მიღების უფლება
  • სატელეფონო კონსულტაციები (ცხელი ხაზი)
  • დისტანციური კომპიუტერული დახმარება შპს ორისის ოფისიდან (TeamViewer 9)