ორგანიზაციის მართვის კომპიუტერული სისტემები

ორის ბუღალტერიის ელექტრონული სახელმძღვანელო

 

აღწერა ფაილი ზომა შეიცავს
პროგრამის ინსტალაცია Programis instolacia.rar 307 KB Programis instolacia.pdf 
ქსელში მუშაობის უზრუნველყოფა Qselshi mushaobis uzrunvelyofa.rar 382 KB Qselshi mushaobis uzrunvelyofa.pdf 
მონაცემების ასლის აღება/აღდგენა Monacemebis aslis ageba agdgena.rar 236 KB Monacemebis aslis ageba agdgena.pdf 
პროგრამის განახლება ინტერნეტით Programis ganaxleba internetit.rar 267 KB Programis ganaxleba internetit.pdf
თავი 1. პროგრამასთან მუშაობის სწრაფად დაწყების სახელმძღვანელო Chapter 1 Programastan mushaobis swtafad dawyebis saxelmzgvanelo.rar 2 334 KB Chapter 1 Programastan mushaobis swtafad dawyebis saxelmzgvanelo.pdf 
თავი 2. ახალი ორგანიზაციის შექმნა Chapter 2 Axali organizaciis sheqmna.rar 518 KB Chapter 2 Axali organizaciis sheqmna.pdf 
თავი 3. ანგარიშთა გეგმის მომზადება და სასტარტო ნაშთების დასმა Chapter 3 Angarishta gegmis momzadeba da sastarto nashtebis dasma.rar 1 440 KB Chapter 3 Angarishta gegmis momzadeba da sastarto nashtebis dasma.pdf 
თავი 4. საოპერაციო და ანალიზური პერიოები
Chapter 4 Saoperacio da analizuri periodi.rar 143 KB Chapter 4 Saoperacio da analizuri periodi.pdf
თავი 5. საბუღალტრო გატარებები Chapter 5 Sabugaltro gatarebebi.rar 2 305 KB Chapter 5 Sabugaltro gatarebebi.pdf
თავი 6. კონტროლის და ანალიზის ინსტრუმენტები Chapter 6 Kontrolis da analizis instrumentebi.rar 1 653 KB Chapter 6 Kontrolis da analizis instrumentebi.pdf
თავი 7. პირველადი დოკუმენტები Chapter 7 Pirveladi dokumentebi.rar 424 KB Chapter 7 Pirveladi dokumentebi.pdf
თავი 8. პროექტები Chapter 8 Proeqtebi.rar 365 KB Chapter 8 Proeqtebi.pdf
თავი 9. ძირითადი საშუალებები და ცვეთის დარიცხვა Chapter 9 Ziritadi sashualebebi da cvetis daricxva.rar 1 681 KB Chapter 9 Ziritadi sashualebebi da cvetis daricxva.pdf
თავი 10. ხელფასი Chapter 10 Xelfasi.rar 1 223 KB Chapter 10 Xelfasi.pdf
თავი 11. ვალუტა და საკურსო სხვაობა Chapter 11 Valuta da sakurso sxvaoba.rar 813 KB Chapter 11 Valuta da sakurso sxvaoba.pdf
თავი 12. სამეურნეო ოპერაციები Chapter 12 Sameurneo operaciebi.rar 2 577 KB Chapter 12 Sameurneo operaciebi.pdf
თავი 13. გამომავალი დოკუმენტების ფორმირება/აწყობა Chapter 13 Gamomavali dokumentebis formireba awkoba.rar 2 537 KB Chapter 13 Gamomavali dokumentebis formireba awkoba.pdf
თავი 14. პროგრამის მომხმარებლები და უფლებების გადანაწილება Chapter 14 Programis momxmareblebi da uflebebis gadanawileba.rar 383 KB Chapter 14 Programis momxmareblebi da uflebebis gadanawileba.pdf
თავი 15. პროგრამის გადატანა ერთი კომპიუტერიდან მეორეზე Chapter 15 Programis gadatana erti kompiuteridan meoreze.rar 43.2 KB Chapter 15 Programis gadatana erti kompiuteridan meoreze.pdf
თავი 16. ელექტრონული დეკლარირება Chapter 16 Eleqtronuli deklarireba.rar. 1 975 KB Chapter 16 Eleqtronuli deklarireba.pdf
თავი 17. ბანკის ამონაწერის იმპორტი Chapter 17 bankis amonaweris importi.rar 1 576 KB Chapter 17 bankis amonaweris importi.pdf
თავი 18. წარმოების ცხრილები Chapter 18 warmoebis cxrilebi.rar 87 KB Chapter 18 warmoebis cxrilebi.pdf
დანართი
Danarti.rar 254 KB Danarti.pdf
დოკუმენტაციისთვის საჭირო ფონტები DocFonts.rar 378 KB Aemdp___.ttf
Spgogeba.ttf
SPGRM___.ttf
Spkol10.ttf
Spkol5.ttf
Spkol6.ttf
Spkol9.ttf
Geo_I___.ttf
Geo_t___.ttf
Geo_tb___.ttf
Geo_ti___.ttf
Oris.ttf
Orisf.ttf

.pdf ფორმატისფაილებისწასაკითხადსაჭიროაპროგრამა "Adobe Acrobat Reader". თუთქვენარგაქვთესპროგრამაგადმოიწერეთშემდეგიბმულიდანAdobe Acrobat Reader